Analiza Środowiska Pracy

– innowacyjna usługa, dzięki której Twoje nowe biuro
pomoże Ci osiągnąć więcej.

Podnosi efektywność

Zwiększa zaangażowanie pracowników

Optymalizuje budżet utrzymania biura

Zmiana przestrzeni biurowej wiąże się z dużym ryzykiem. Istnieje wiele aspektów, przy których łatwo można popełnić błąd. Źle zaplanowane biuro, zamiast zakładanych korzyści może przyczynić się do pogorszenia wyników. Dlatego kluczowe jest przeprowadzenie badań i analiz pozwalających zdefiniować istotne cele oraz sposób ich realizacji.

Nasza usługa badania i analizy, połączona z elementami zarządzania zmianą, pomaga w wyeliminowaniu ryzyka i przyczynia się do osiągnięcia założonych celów biznesowych.

74 % pracowników odczuwa stres w pracy

podenerwowanie i irytacja

73%

zmęczenie

62%

pogorszenie koncentracji

46%

zwiększona absencja

36%
Raport Badania Stres w Pracy Hays 2018
Optymalizacja kosztownej powierzchni biurowej
badanie dostarcza informacji, dzięki którym można w precyzyjny sposób ustalić zapotrzebowanie na powierzchnię (przy budowie lub poszukiwaniu nowego biura)
Wzrost efektywności pracowników
badanie dostarcza informacji o problemach obniżających zaangażowanie i wydajność pracowników
Biuro odpowiadające na realne potrzeby pracowników/użytkowników
badanie dostarcza informacji o indywidualnych potrzebach wszystkich pracowników
Poprawa wizerunku zewnętrznego i wewnętrznego
badanie pozwala odkryć kluczowe elementy styku z wizerunkiem marki, co przekłada się na relacje z klientami i partnerami oraz na działania HR’owe, w tym na pozyskiwanie i zatrzymanie pracowników
Zarządzanie zmianą
badanie jest elementem zarządzania zmianą, oswaja z nią pracowników, niweluje niezadowolenie i buduje wartość zmiany

Pakiet ANALIZA ŚRODOWISKA PRACY zawiera:

 1. Badanie obecnego biura i pracowników poprzez: obserwacje, wywiady ankiety;
 2. Opracowanie raportu z badania, zawierający wnioski ze szczególnym uwzględnieniem barier i „wąskich gardeł”, definicji procesów i ich czasochłonności;
 3. Zbiór rekomendacji jak zorganizować biuro i pracę w nim, w celu zwiększenia efektywności i komfortu oraz lepszego wykorzystania powierzchni;
 4. Mapa funkcjonalna biura;
 5. Wsparcie we wdrożeniu zmiany biura:
 • wyboru powierzchni biurowej
 • wsparcia procesu projektowania i wyposażenia biura
 • wsparcie procesu zarządzania zmianą

Case Study

Oszczędność miesięczna:
36.000 PLN

Wzrost efektywności:
13%

Poprawa komfortu pracy:
27%

Klient: Prezes firmy IT.

Wyzwanie: optymalizacja kosztów administracyjnych biura.
Firma ciągle rozwija się i rozrasta. Pojawiły się nowe stanowiska i zadania. Firma i jej pracownicy potrzebowali nowej przestrzeni, która lepiej sprosta oczekiwaniom i będzie dopasowana do procesów. Prezes firmy zastanawiał się nad zwiększeniem powierzchni biura.

Rozwiązanie: przeprowadzona usługa badania i analizy środowiska pracy pozwoliła ustalić, które przestrzenie w obecnym biurze firmy są nieużywane (około 32% powierzchni), które są źle zaprojektowane i nie odpowiadają zadaniom wykonywanym przez pracowników (prawie 26%).
Dzięki wynikom analizy udało się przeprojektować biuro, tworząc odpowiednie strefy dopasowane do procesów a także zagospodarować przestrzeń niewykorzystaną. Finalnie firma nie zmieniła biura na większe, będąc jednocześnie przygotowaną do wzrostu zatrudnienia.

Wynik: oszczędność kosztów najmu powierzchni biurowej (oszczędność względem planowanej nowej powierzchni biurowej 36000PLN miesięcznie) oraz poprawa efektywności (o 13%) i komfortu pracy (27%).

Wzrost zaangażowania:
9%

Wzrost satysfakcji:
27%

Wzrost ilości spotkań:
29%

Klient: Dyrektor HR firmy handlowej.

Wyzwanie: zwiększenie satysfakcji i zaangażowania pracowników.
Obecne biuro klienta było niedostosowane do charakteru wykonywanej pracy. Biuro było przestarzałe i nie podążało za trendami w branży, ale też powodowało frustrację wśród pracowników. Nie mieli gdzie wykonywać np. wspólnych wieloosobowych projektów, miejsca do regeneracji, było za mało reprezentacyjnych miejsc do spotkań z klientami i partnerami. Biuro jako narzędzie nie wspierało ich w codziennej pracy, obniżając efektywność.

Rozwiązanie: audyt oraz jego wyniki, pozwoliły ustalić jakie procesy dominują w firmie oraz jakie są słuszne oczekiwania pracowników względem powierzchni biura. Postawione zostały priorytety względem zadań i dopasowania funkcjonalnych stref powiązanych z zadaniami wykonywanymi przez pracowników. Cały proces został uzupełniony o usługę zarządzania zmianą od samego początku, tak by wszyscy czuli, że to jest ich projekt i biuro.

Wynik: wzrost zaangażowania pracowników o 9%, wzrost satysfakcji o 27%, wzrost ilości spotkań w biurze o 29%. Wszystko to bez wątpienia przełożyło się na finansowy efekt naszego klienta.

Helikon w liczbach

35736

Miejsc pracy

31519

Godzin pracy
nad projektami

633

Projekty
zrealizowane

69509

Wypitych
kaw

Agnieszka Tokarska

NEW BUSINESS DIRECTOR

Mail: tokarska@helikon.pl
Tel: +48 600 481 152
linkedin.com

Tomek Makowski

WORKPLACE STRATEGY MANAGER

Mail: makowski@helikon.pl
Tel: +48 602 579 429
linkedin.com

więcej artykułów na www.efektywnebiuro.pl

[:en]

Work Environment Analysis

– an innovative service thanks to which your new office will
help you achieve more.

Raise effectiveness

Increase the commitment of employees

Optimise the office maintenance budget

Change of the office space is associated with a high risk. It is easy to make mistakes in various aspects. If the office is not designed properly, instead of bringing the expected benefits, it may lead to the deterioration of results. Therefore, the key task is to carry out studies and analyses to define significant objectives and find the ways of achieving them.

Our service combines studies and analyses with certain elements of change management. It helps to eliminate risks and contributes to the achievement of the set business goals.

74% of employees feel stressed at work

anxiousness and irritation

73%

fatigue

62%

decreased concentration

46%

more absences

36%
Stress at Work Study Report Hays 2018
Optimisation of expensive office space
the analysis provides information that helps to determine the exact area needed (at the time of conducting construction works or searching for a new office)
Increase in employee effectiveness
the analysis provides information about problems that lower employee commitment and performance
Office that meets the actual employee/user needs
the analysis provides information about the individual needs of all employees
Improvement of the external and internal image
the analysis helps to discover key contact points with the image of the brand, which influences the relationships with customers and partners as well as the HR activities, including the acquisition and retention of employees
Change management
the analysis is part of change management; it familiarises employees with change, reduces dissatisfaction and builds the value of change

The WORK ENVIRONMENT ANALYSIS package includes::

 1. The analysis of the current office and employees by means of observation, interviews and surveys;

 2. A report with conclusions from the analysis, with special attention to barriers and bottlenecks, definition of processes and determination of the time that they consume;

 3. A set of recommendations on how to organise the office and office work in order to increase effectiveness and comfort as well as make better use of the office space;

 4. A functional map of the office;

 5. Assistance in implementing office change:

 

 • choice of office area

 • support for the office designing and equipping process

 • support for the change management process

Case Study

Monthly savings:
36.000 PLN

Increase in effectiveness:
13%

Improvement in work comfort:
27%

Customer: CEO of an IT company.

Challenge: optimisation of the administrative costs of the office. The company is constantly developing and expanding. New positions and tasks have been created. The company and its employees needed new space that would meet the expectations and be better adjusted to the processes. The CEO of the company considered increasing the office area.

Solution: the study and analysis of the work environment discovered certain office spaces that were unused (about 32% of the area) and that were designed in a faulty manner and were not adjusted to the tasks performed by the employees (nearly 26%). Based on the results of the analysis, the office was redesigned, which involved creating zones that were properly adjusted to the processes and finding use for the space that was not used before. In the end, the company did not move to a larger office, but it was ready to employ more people.

Result: savings in the costs of renting office space (savings compared with the planned new office space: PLN 36,000 per month) as well as increased effectiveness (by 13%) and work comfort (27%).

Increase in commitment:
9%

Increase in satisfaction:
27%

Increase in the number of meetings:
29%

Customer: HR director of a trading company.

Challenge: increasing employee satisfaction and commitment. The customer’s office was not adjusted to the nature of the work which was carried out there. The office was out-of-date, it did not follow the industry trends, and it made the employees feel frustrated. They did not have a place to carry out multi-people projects or to recover, and there were not enough representative places to meet customers and partners. The office, as a tool, did not support their everyday work and lowered their effectiveness.

Solution: the audit and its results made it possible to determine the processes that dominated at the company and the employees’ reasonable expectations regarding the office area, as well as to set priorities related to the tasks and the adjustment of functional zones connected with the tasks performed by the employees. From the very beginning, the entire process was complemented with a change management service in order to make all employees feel that it was their project and office.

Result: increase in employee commitment by 9%, increase in satisfaction by 27%, increase in the number of meetings at the office by 29%, which undoubtedly contributed to the financial results of our customer.

Helikon in figures

35736

Workplaces

31519

Hours of working
on projects

633

Completed
projects

69509

Cups
of coffee drunk

Agnieszka Tokarska

NEW BUSINESS MANAGER

Mail: tokarska@helikon.pl
Tel: +48 602 340 768
linkedin.com

Tomek Makowski

WORKPLACE STRATEGY MANAGER

Mail: makowski@helikon.pl
Tel: +48 602 579 429
linkedin.com

[:]